Top 10 places to visit in Ayodhya

       10.Shri Ram        Janambhoomi

     9.Hanuman Garhi            Mandir

     8.Kanak Bhavan            Temple

       7.Guptar Ghat 

     6.Military Temple

       5.Ram ki Paidi

     4.Nageshwarnath             Temple

       3.Sita ki Rasoi

   2.Sri Maniram Das           Chavani

      1.Raja Mandir